Navigation mit Access Keys

Main Content

Postdoktoranden/innen

Dr. Pavel Filipcik Biozentrum, Room: 05.Q4

+41 61 207 66 68

pavel.filipcikunibasch

Doktoranden/innen

Amatassalam Ben Meriem Biozentrum, Room: 05.Q4

+41 61 207 66 63

amatassalam.benmeriemunibasch

Min Chevalier Kwon Biozentrum, Room: 05.Q4

+41 61 207 66 60

min.chevalierkwonunibasch

Senik Matinyan Biozentrum, Room: 05.Q4

+41 61 207 66 79

senik.matinyanunibasch

Mette Ahrensback Roesgaard Biozentrum, Room: 05.Q4

+41 61 207 66 59

mette.roesgaardunibasch

Niko Schenck Biozentrum, Room: 05.Q4

+41 61 207 66 80

niko.schenckunibasch

Technische Mitarbeiter/innen

Natalie Peter Internship
Biozentrum, Room: 05.Q4

natalie.peterunibasch

Administrative Assistentinnen

Karen Bergmann WRO-1058, Room: P 18

+41 61 207 66 56

karen.bergmannunibasch