Navigation mit Access Keys

Main Content

Research Associates

Dr. Anne-Cécile Hiebel Biozentrum, Room: 10.004

+41 61 207 21 08

a.hiebelunibasch

Dr. Jiagui Li Biozentrum, Room: 09.Q2

+41 61 207 21 32

jiagui.liunibasch

Postdoctoral Fellows

Dr. Alaa Alhayek Biozentrum, Room: 09.Q2

+41 61 207 74 39

alaa.alhayekunibasch

Dr. Minia Antelo Varela Biozentrum, Room: 09.Q2

+41 61 207 71 38

minia.antelovarelaunibasch

Dr. Florian Marro Biozentrum, Room: 09.Q2

+41 61 207 74 35

florian.marrounibasch

PhD Students

Fabienne Estermann Biozentrum, Room: 09.Q2

+41 61 207 21 32

fabienne.estermannunibasch

Jasmin Künnecke Biozentrum, Room: 09.Q2

+41 61 207 21 38

j.kuenneckeunibasch

Vishwachi Tripathi Biozentrum, Room: 09.Q2

+41 61 207 20 23

vishwachi.tripathiunibasch

Heng Wang Biozentrum, Room: 09.Q2

+41 61 207 74 43

heng.wangunibasch

Master Students

Noemi Henselmann Biozentrum, Room: 09.Q2

noemi.henselmannstud.unibasch

Seyma Landoulsi External
Biozentrum, Room: 09.Q2

seyma.landoulsiunibasch

Aline Loriol Biozentrum, Room: 09.Q2

alineamani.loriolunibasch

Olivia Laura Schmid Biozentrum, Room: 09.Q2

olivia.schmidunibasch

Technical Associates

Beatrice Claudi Biozentrum, Room: 09.Q2

+41 61 207 21 31

beatrice.claudiunibasch

Technical Staff

Enisa Krasniqi Novartis apprentice
Biozentrum, Room: 09.Q2

enisa.krasniqiunibasch

Blenda Kurtishi Novartis apprentice
Biozentrum, Room: 09.Q2

blenda.kurtishiunibasch