Navigation mit Access Keys

Main Content

Project Leader

Dr. Simon van Vliet Biozentrum, Room: 10.064

+41 61 207 72 11

simon.vanvlietunibasch
Website

Postdoctoral Fellows

Dr. Hannah Jeckel Biozentrum, Room: 10.Q3

+41 61 207 73 36

hannah.jeckelunibasch

Dr. Kazuki Nosho Biozentrum, Room: 10.Q3

+41 61 207 73 43

kazuki.noshounibasch

Dr. Takuya Ohmura Biozentrum, Room: 10.Q3

+41 61 207 73 35

takuya.ohmuraunibasch

Dr. Lucia Vidakovic Biozentrum, Room: 10.Q3

lucia.vidakovicunibasch

PhD Students

Miriam Bayer Biozentrum, Room: 10.Q3

miriam.bayerunibasch

Giulia Bottacin Biozentrum, Room: 10.Q3

+41 61 207 73 81

giulia.bottacinunibasch

Andreea-Oana Chelban Biozentrum, Room: 10.Q3

andreea.chelbanunibasch

Laura Gerlach Biozentrum, Room: 10.Q3

laura.gerlachunibasch

Eva Jiménez Siebert Biozentrum, Room: 10.Q3

eva.j.siebertunibasch

Niklas Netter Biozentrum, Room: 10.Q3

niklas.netterunibasch

Konstantin Neuhaus Biozentrum, Room: 10.Q3

konstantin.neuhausunibasch

Clemens Rhiner Biozentrum, Room: 10.Q3

+41 61 207 74 05

clemens.rhinerunibasch

Daniel Rode Biozentrum, Room: 10.Q3

+41 61 207 73 37

daniel.rodeunibasch

Dibya Saha Biozentrum, Room: 10.Q3

+41 61 207 73 15

dibya.sahaunibasch

Daria Smolyarova Biozentrum, Room: 10.Q3

daria.smolyarovaunibasch

Fabian Wyss Biozentrum, Room: 10.Q3

+41 61 207 73 72

f.wyssunibasch

Master Students

Martina Bläsi Biozentrum, Room: 10.Q3

martina.blaesiunibasch

Seraina Eigenmann Biozentrum, Room: 10.Q3

sera.eigenmannstud.unibasch

Hanna Reeh Biozentrum, Room: 10.Q3

hanna.reehstud.unibasch

Technical Staff

Pauline Crausaz Biozentrum, Room: 10.Q3

pauline.crausazstud.unibasch

Administrative Assistants

Maja Güntensperger-Heckel Biozentrum, Room: 09.004

+41 61 207 21 51

maja.guentenspergerunibasch